ROOM 8Infernal butterfly SterlingW043aa

Infernal butterfly SterlingW043aa

Glass plant Tiera2278aa

Glass plant Tiera2278aa

Healing Tiera2317aa

Healing Tiera2317aa

Balancing act SterlingW1524aa

Balancing act SterlingW1524aa

Jewelled scarab Tiera076aa

Jewelled scarab Tiera076aa

Pure abstraction Tiera2342aa

Pure abstraction Tiera2342aa

Hidden eye Tiera2530aa

Hidden eye Tiera2530aa

Spiralling out of control Tiera6831aa5

Spiralling out of control Tiera6831aa5

Diaphragm Tiera2538aa

Diaphragm Tiera2538aa

Docking in space Tiera052aa

Docking in space Tiera052aa

Looming planet Tiera008aa3

Looming planet Tiera008aa3

Stand-off Tiera2646aa

Stand-off Tiera2646aa